Nạp carot
Avatar Chiết khấu Số tiền
50,000 đ 20% 40,000đ
100,000 đ 20% 80,000đ
200,000 đ 20% 160,000đ
500,000 đ 20% 400,000đ
1,000,000 đ 20% 800,000đ